Reservation
? nights Book

Hotel Map

Map of the hotel

Contact us

Zheng Yi Lu Hotel(Zheng Yi Road Hua Fang Business Hotel Beijing)

Addr: A4 Zhengyi Road (Zhengyi Lu)(4)
Tel: +86-10-65126699  Fax: +86-10-65255522/65126699-8809
click and print it with you